Latest Naija MusicMusic Videos

Mene Odo Na Ebeko Mp3 Download Song by Daddy Lumba

Mene Odo Na Ebeko Song by Daddy Lumba

Daddy Lumba – Mene Odo Na Ebeko

Artist: Daddy Lumba

Track Title: Mene Odo Na Ebeko

Album: Sesee Wo Se

Released: 1995

Country: Ghana

Category: Ghana Music

Tags: Mene Odo Na Ebeko, Daddy Lumba, Ghanaian music, highlife music, African music, classic love song, traditional African instrumentation, catchy melody, romantic lyrics, devotion, lover.

Listen & Download Mene Odo Na Ebeko Song by Daddy Lumba Mp3 Here!

Click the button below to download 📥

Download “Daddy Lumba – Mene Odo Na Ebeko”

Downloaded 19 times – 11.61 MB

https://jumiaweb.com/download/5534/?tmstv=1695372216

“Mene Odo Na Ebeko” – A Classic Highlife Song by Daddy Lumba

“Mene Odo Na Ebeko” is a popular Ghanaian highlife song by Daddy Lumba, a well-known Ghanaian musician. The song was released in 1999 and has since become a classic in Ghanaian music.

The title of the song, “Mene Odo Na Ebeko,” translates to “I have loved you and left you.” The lyrics of the song tell the story of a man who fell in love with a woman but eventually had to leave her. He reflects on their time together and the love they shared, but acknowledges that he cannot stay with her.

The song is characterized by its upbeat tempo, catchy melody, and lively instrumentation, including a prominent guitar riff. The lyrics are in Twi, a language spoken in Ghana, and are sung with passion and emotion by Daddy Lumba.

See also  Daddy Lumba Ft Afua Ampofoa – Bibiara Ni Mp3 Download

“Mene Odo Na Ebeko” is a timeless classic that continues to be popular in Ghanaian music. Its message of love and loss resonates with listeners of all ages and backgrounds, and it remains a staple at parties, weddings, and other social gatherings in Ghana.

Overall, “Mene Odo Na Ebeko” is a testament to the enduring power of Ghanaian highlife music and Daddy Lumba's lasting influence on the genre.

daddy lumba mene odo na ebeko videos

Daddy lumba mene odo na ebeko lyrics

To my friends
Thank you very much for your prayers
Your support and your loyalty
Lumba loves you all
I really love you all
Thank you
Musuo nka nea ɔpɛ me sɛe eh-eh-ei (musuo nka wo)
Musuo nka nea ɔpɛ me animguaseɛ o, K Fosu ei (musuo nka wo)
Yɛnsɛe o, yɛnseɛ da o
Yɛnsɛe da o, Brakatu
Musuo nka nea ɔpɛ me sɛe ei
Ɛne nea ɔpɛ yɛn animguaseɛ o
Ɛne nea ɔrehwehwɛ sɛ
Me ne ɔdɔ yɛntam bɛtete o
Againstfoɔ ei, morebrɛ kwa o, oh-oh, uh
Efirisɛ ‘ne' nkoaa, ‘ne' nkoaa
‘Ne' nkoaa, ‘ne' nkoaa ne me werɛkyekyerefoɔ (oh)
Me ne ɔdɔ a na ɛbɛkɔ
Mennyae no o
Yɛbɛwu akɔ asamando, dear ei
Menyɛ yie a mmɔ abubuo na ɔdɔ ei
Efirisɛ, na ɔdɔ bi yɛ owuo o
Me ne me my dear ara na ɛbɛkɔ
Mennyae no o
Yɛbɛwu akɔ asamando, dear ei
Menyɛ yie a mmɔ abubuo na ɔdɔ ei
Efirisɛ ɔdɔ bi yɛ owuo
Sshh Brakatu, me Mama ei, na Ateaa
Me ne ɔdɔ a na ɛbɛkɔ
Mennyae no o
Yɛbɛwu akɔ asamando, dear ei
Menyɛ yie a mmɔ abubuo na ɔdɔ ei
Efirisɛ Mama, ɔdɔ bi yɛ owuo o
Kwɛɛ, oshegbe aloo
Wonim yɛ a yɛ ma yɛnhwɛ, whoa!
Ɛnhye wo
Skin pain (ahoɔyaa)
Sɛ nea yɛahyɛ aseɛ yi deɛ
Saa ara na yɛbɛwie no
Na me ne ɔdɔ aka ntam sɛ
Agyesɛ adaka mu o
Ɔdɔ de ne dɔ ama me a
Me nso mede me dɔ ama no
Ɔdɔ, wo ne obiara mpere ho ao
Wo ne obiara mmɔ mu hyeɛ o
Menkɔ nyaa n'akyiri da o
Me ne ahoɔfɛ ara na ɛbɛwu o
Yɛrewu akɔ asamando, dear ei
Menyɛ yie a mmɔ abubuo na ɔdɔ ei
Efirisɛ ɔdɔ bi yɛ owuo o
Ɛberɛ a mehyiaa my dear no a
Na mete ohia mu
Nso ɔdɔyɛwu paa hyɛɛ me bɔ sɛ
Me nko ara na ɔne me bɛwu o
Ɔdɔ de akoma pa (uh, uh) ɛne anidie (uh-yeah)
Na ɛne biakoyɛ o, obuo ne me tenaeɛ
Nti sɛ Ɔtweduampɔn nkyɛ adeɛ (uh)
(Uh) sɛ kakra abɛdi me ho a (uh-yeah)
Me ne my dear nko ara na yɛbɛdie
Menya na ɔdɔ rebɛgye a ɛyɛ ne dea o
Ɔdɔ ama me ate aseɛ sɛ
Aboa no repɛ kɔkɔɔ ayɛ nti a-eh
Na ɔde neho twitwiri sie
Enti meyɛ yie a mma me nkɔ nnya no da o
Menkɔ nnya no akyriri a-eh
Me ne na ɔdɔ ara na ɛbɛwu o
Yɛrewu akɔ asamando, dear ei
Menyɛ yie a mmɔ abubuo o ɔdɔ ei
Efirisɛ, na ɔdɔ bi yɛ owuo o
Brakatu, me my dear ei, na Ateaa
Musuo nka nea ɔpɛ me sɛe ei, Lumba ei (musuo nka wo)
Musuo nka nea ɔpɛ me animguaseɛ o, K Fosu ei (musuo nka wo)
Yɛnseɛ da ei, yɛnseɛ da o
Yɛnseɛ da o, Brakatu ei
Sɛɛ na ɔbra biara twa owuo o
Adeɛ yi na ɛnkyɛ biara
Na yɛde me nsa agu me bo ao
Magya me dɔfo yi hɔ ao
Na sɛ mekɔ kɔduru asamando
Na asamando yɛ ɔman deɛ a
Ɛnneɛ menkyɛre ho koraa, mɛsan abɛfa me broni akɔ ao
Na yɛakɔtoa yɛn dɔ yi so
Efirisɛ yɛn dɔ yi ɛnsaaeɛ, saa
Wiase yi mu ɔdɔ pa biara nso
Ɛyɛ a na ɛtaa yɛ owuo o
Enti
Me ne ɔdɔ a na ɛbɛkɔ
Mennyae no o
Yɛbɛwu akɔ asamando, dear ei
Menyɛ yie a mmɔ abubuo na ɔdɔ ei
Efirisɛ, na ɔdɔ bi yɛ owuo o
Ei, Brakatu ei
Me Mama ei, na Ateaa
Me ne ɔdɔ ara na ɛbɛkɔ
Mennyae no o
Yɛbɛwu akɔ asamando, dear ei
Menyɛ yie a mmɔ abubuo na ɔdɔ ei
Efirisɛ, na ɔdɔ bi yɛ owuo o

See also  Mas Musiq – We Sbali ft. TO Starquality Mp4 Download

Leave a Reply