Latest Naija MusicLatest Videos

Daddy Lumba – Fakye Mp3 Song Download

Play & Download Fakye MP3 Song for FREE by Daddy Lumba from the album Aben Wo Aha release in 1998 produce by MiPROMO Media Network. Download the song for offline listening now. listen to daddy lumba fakye, daddy lumba fakye videos, daddy lumba fakye lyrics & recording artist of daddy lumba fakye.

PLAY AND DOWNLOAD
See also  Daddy Lumba – Doctor Panee Mp3 Song Download

About Fakye Song by Daddy Lumba

Album: Aben Wo Aha

Released: 1998

Artist: Daddy Lumba

Category: Ghana Music

Daddy Lumba – Fakye Videos

[toggle title=”Fakye Daddy Lumba Lyrics” state=”close”]FAKYE Merenya hwan mpo na Mm. Obepa odo akyew mm ah. Animuonyamfoo ben koraa Na m'ani beto n'anim oo ouh Onse odo se Charles ee mafom oo oo uu Charles ee Charles ee Charles ee Charles ee Charles ee masan maba bem aa Fakye na odo fakye Fakye na odo fakye Ma yenwere nfi dee asi biara Nea aka yen ntam ara ne odo oo Mebone nyinaa akyi no Odo annyi me mu da oo Ma yenwere nfi dee asi biara Nea aka yen ntam ara ne odo oo Fakye na odo fakye Fakye na odo fakye ee Ma yenwere nfi dee asi biara Nea aka yen ntam ara ne odo oo Fakye na odo fakye Fakye na odo fakye ee Ma yenwere nfi dee asi biara Nea aka yen ntam ara ne odo oo Aww. na odo ee Woko gya me na me ko wu aa Baabi mekoee no Mekae a na awerehoo ahye me kra oo Onim me baabi a onnim me biem aa Memma wo dofo m'ani nnyina oo Fa me se, oba deseefoo aa Charles ee mesan aba biem oo Mpanyinfoo aka ato ho se Ewiase mu adee biara a ebeye wo no uu Ene adee a wobenya no eye na empa wo ho da oo Edeen na odo nye ma me a Ese se nka mefiri odo akyi ha Nanso saa na adasa tee Obiara mpe nea wanya oo ou Enne mahunu mebone nti no aa Menna mennye bio oo ou Nea otamfo pe ara ni nti Ma yen ni otamfo biara so nkunim aa Fa anigyee behyia me ee Befe m'ano na yenko yen dada mu oo Serwaa ee Na ma yenwere nfi dee asi biara Nea aka yen ntam ara ne odo oo Forgive forgive me Forgive forgive me Forgive forgive me Forgive forgive me ee yee Forgive forgive me Forgive forgive me Forgive forgive me Forgive forgive me ee yee Merenya hwan mpo na Mm. Obepa odo akyew mm ah. Animuonyamfoo ben koraa Na m'ani beto n'anim oo ouh Onse odo se Charles ee mafom oo oo uu Charles ee Charles ee Charles ee Charles ee Charles ee masan maba bem aa Fakye na odo fakye Fakye na odo fakye ee Ma yenwere nfi dee asi biara Nea aka yen ntam ara ne odo oo ei Fakye na odo fakye ee Fakye na odo oo oo fakye ee Ma yenwere nfi dee asi biara Nea aka yen ntam ara ne odo oo ei Fakye na odo fakye ee Fakye na odo fakye ee Ma yenwere nfi dee asi biara Nea aka yen ntam ara ne odo oo ei Fakye na odo fakye ee Fakye na odo oo oo fakye ee Ma yenwere nfi dee asi biara Nea aka yen ntam ara ne odo oo ei Fakye na odo fakye ee Fakye na odo oo oo fakye ee Ma yenwere nfi dee asi biara Nea aka yen ntam ara ne odo oo ei Fakye na odo fakye ee Fakye na odo fakye ee Ma yenwere nfi dee asi biara[/toggle]

Leave a Reply